Prix Fernand Baudin Prijs

REGLEMENT

1. Wedstrijdaankondiging

De Fernand Baudin Prijs richt zich zowel tot iedereen die betrokken is bij het ontwerp van boeken als tot alle instellingen en bedrijven die te maken hebben met de boekproductie en de verspreiding hiervan (uitgave, druk, compositie, fotolithografie, boekbinden, illustratie, fotografie, etc) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of Wallonië.

Terug naar boven

2. Deelnemers

Volgende medewerkers kunnen deelnemen:

a) grafische vormgevers/ontwerpers (freelance,verenigingen,ateliers, designbureaus,kunstenaars-ontwerpers).

b) uitgevers of promotors

c) drukkers en/of boekbinders

d) illustratoren

Onder een boek dat in aanmerking kan komen tot deelname verstaan we een boek dat het afgelopen jaar verschenen en in omloop gebracht is en aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

a) het boek werd ontworpen door een grafische vormgever/kunstenaar-ontwerper en/of illustrator die sedert 1 jaar in Brussel of Wallonië werkt of verblijft.

b) de uitgever van het boek heeft een hoofdzetel in Brussel of Wallonië.

c) de drukker van het boek heeft een hoofdzetel in Brussel of Wallonië.

Tenminste één van deze drie hierboven vermelde partijen moet in één van beide gewesten gevestigd zijn. In geval van twijfel, neemt de jury een besluit.

Terug naar boven

3. Toelating

In dit reglement verstaan we onder “boeken”: gebonden of genaaide boeken, in veelvoud uitgegeven en verspreid. Zijn niet toegelaten om deel te nemen: brochures, periodieke publicaties (tijdschriften) en kalenders. Indien het boek dat ingeschreven werd tot deelname aan de wedstrijd, deel uitmaakt van een reeks kan de jury – indien ze dat wenst – de hele reeks beoordelen en bekronen. De jury beoordeelt uitsluitend boeken die in het afgelopen jaar verschenen of gedrukt zijn. Alle boeken moeten aan de hierboven beschreven criteria beantwoorden.

Terug naar boven

4. Inschrijving

Inschrijven gebeurt online en het inschrijvingsformulier zal vanaf 30 october 2012 beschikbaar zijn op www.prixfernandbaudinprijs.be.

Diegene die het boek inschrijft voor deelname, wordt de contactpersoon en verbindt zich ertoe om drie bijkomende exemplaren van het boek gratis ter beschikking te stellen van de organisatoren indien het boek bekroond wordt.

De deelname aan de Fernand Baudin Prijs is volledig gratis.

De ingediende werken worden niet teruggestuurd maar overgemaakt aan een instelling van publiek nut.

Terug naar boven

5. De Jury

De boeken zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke, internationale jury die zal worden samengesteld door het organiserend comité. Deze jury zal bestaan uit erkende vakmensen die verschillende beroepen vertegenwoordigen gerelateerd aan het boekenvak: uitgevers, grafische vormgevers, kunstenaars, kunstcritici, drukkers, boekhandelaars, productie-verantwoordelijken en andere personen die omwille van hun kwaliteiten erkenning hebben gekregen in hun vakgebied. De jury zal de boeken ingezonden tot deelname die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden weigeren en bepaalt de indeling in welbepaalde categorieën.

Terug naar boven

6. Procedure

De jury komt samen in maart. Het beraad zal in één enkele keer worden gehouden waarbij op het einde de bekroonde boeken aangeduid worden.

De boeken worden onderverdeeld in zeven categorieën:

- algemene literatuur fictie
- algemene literatuur non-fictie (wetenschappelijke, technisch en/of gespecialiseerde boeken, schoolboeken, academische uitgaven)
- kinder- en jeugdboek
- kunstboek en tentoonstellingscatalogus
- kunstenaarsboek
- boek over architectuur en/of urbanisme
- beeld- en stripverhaal

Het behoort tot de taak van de jury om, in functie van de kwaliteit van de deelnemende boeken, het aantal prijzen toe te kennen in elke categorie. De jury behoudt zich het recht toe om geen enkel boek te bekronen in een bepaalde categorie mocht de kwaliteit der kandidaturen van die categorie onvoldoende hoog geacht worden.

De selectiecriteria van de werken houden rekening met alle vormelijke delen van het boek in functie van hun relatie tot de inhoud van het werk:

- idee en algemeen concept van het object (formaat, volume, lezing, techniek).

- grafiek en lay-out.

- boekdrukkunst/typografie (originaliteit van een letter, macro/micro boekdrukkunst).

- boekbinden (handelbaarheid/opening/innovatie).

- drukkwaliteit.

- fotogravure.

- innovatie en antwoord op de technologische evolutie.

- bijzondere innoverende technieken.

Terug naar boven

7. Bekroonde boeken

Het besluit van de jury wordt onmiddellijk aan de deelnemers en de pers bekend gemaakt.

De Laureaten krijgen een erediploma. De overhandiging van deze diploma’s gebeurt tijdens de opening van de tentoonstelling. De diploma’s worden uitgereikt aan de volgende medewerkers van het bekroonde boek:

a) de grafische vormgever(s)
b) de uitgever(s)
c) de drukker.

Terug naar boven

8. Tentoonstellingen in België en in het buitenland.

De bekroonde boeken zullen tentoongesteld worden in Brussel. Deze tentoonstelling zal eveneens in het buitenland getoond worden in de maanden na de toekenning van de prijs. De bekroonde werken zijn automatisch ingeschreven voor de wereldwijde wedstijd "Best Book Design from all over the World" die plaatsvindt in Leipzig.

Terug naar boven

9. Catalogus

De bekroonde werken worden opgenomen in een catalogus waarin alle informatie betreffende deze werken vermeld wordt. Deze catalogus zal beschikbaar zijn zowel in de gespecialiseerde boekhandel als tijdens de tentoonstellingen.

Terug naar boven

10. Wettelijke Bepalingen

De jury is niet verplicht om haar besluit te motiveren. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend en kan dus niet via juridische procedures aangevochten worden. De vzw Prix Fernand Baudin Prijs heeft de toelating om de uitslag aan de pers mee te delen en om gratis de deelnemende werken of uittreksels hieruit te gebruiken voor publicaties of tentoonstellingen. De deelnemers verzekeren dat de publicatie of tentoonstelling van hun werken geen schending inhoudt van de rechten van derden, in het bijzonder wat de auteursrechten of persoonsgebonden rechten betreft. De deelnemers verplichten zich ertoe om alle aanspraken van derden betreffende het schenden van rechten van intellectueel eigendom op zich te nemen en hiervoor verantwoording af te leggen evenals in te staan voor mogelijke kosten voor de vzw Prix Fernand Baudin Prijs die kunnen voortvloeien uit dergelijke schendingen met inbegrip van mogelijke schadevergoedingen en intresten. Over de wedstrijd wordt niet telefonisch gecommuniceerd.

Worden niet in beraad gehouden:

- de inschrijvingsformulieren en boeken die na de uiterste datum van inzending toekomen. De poststempel geeft uitsluitsel in deze aangelegenheid.
- fout ingevulde inschrijvingsformulieren of formulieren die foute informatie bevatten.
- boeken zonder inschrijvingsformulier.

Terug naar boven